Αστυνομική διαταγή …και τα σκυλιά δεμένα

[ Ο υπενωμοτάρχης Παπακωνσταντίνου έχει γραμματικές γνώσεις τρίτης Δημοτικού, δεν γνωρίζει σύνταξη, ορθογραφία, γραμματική και καλαισθητικές περικοκλάδες, γι’ αυτό περιγράφει την κατάσταση, όπως ακριβώς την αισθάνεται. Η υπηρεσία του τον έστειλε στο μεγάλο καμποχώρι της Καρδίτσας για να διορθώσει τα …κακώς κείμενα. Οι παλαιότεροι από τους αναγνώστες γνωρίζουν πως, όσα περιγράφει αποτελούσαν την τότε πραγματικότητα, όσο και αν σήμερα φαίνονται απίστευτα. Από αυτήν άποψη η «Διαταγή» έχει και λαογραφικό και ιστορικό ενδιαφέρον ].


Αστυνομική Διαταγή
Προς απάσας τας Αρχάς που διοικούν το χωρίον ….. Καρδίτσης. Δήμαρχο, Ιερέα, Δάσκαλο και άπαντας τους προύχοντας του χωρίου

Ήλθα εις ……. κατόπιν διαταγής του Διοικητού μου μετά ενός χοροφύλακος προς επιβολήν της τάξεως από άκρου εις άκρον του χωρίου, άνευ χρονοτριβίς και άμεσα.
Διότι προχθές στο σιργιάνι μετά την Θίαν Ιεράν Λιτουργίαν εν τω Ναό, όταν έπεζαν τα κλαρίνα και τα όργανα ο Κόστας (ας μην αναφέρο το όνομά του) χόρεβε σινέχια μπροστά χορίς να αφίνη και τους άλλους να χορέψουν μπροστά με κατασυνέπια παρεξιγιθίκατε και πλακοθίκατε στο ξίλο με τα παλούκια και τα μαχέρια με αποτέλεσμα και κατασυνέπια να τραβματιστούν πολλοί άνθροποι.

Πάραυτα θα εφαρόσετε απάσας τας εξίς διαταγάς μου:

1) Αν ξανασιμβί τιάφτη πράξης εν το χωρίο να γνορίζετε ότι θα σας συλάβο και άνευ χρονοτριβής αμέσος θα σας κλίσο στη φυλακή. Όταν πέζουν τα κλαρίνα και τα μουσικά όργανα στο σιργιάνι και στο γάμο πρέπι να χορέβουν μπροστά άπαντες που επιθιμούν να χορέψουν και όχι μόνο ο ίδιος άνθροπος. Αφτό είνε γαϊδουριά!

2) Μου αναφέρθικε ότι ο γάιδαρος του Χατζόπουλου το Σεπτέμβριο μπίκε στο καλαμπόκι του Βάιου (ας μην αναγράψο επίθετο) και ο Βάιος εκνεβρίστικε και κάρφοσε το γάιδαρο με την αξάλι στο ένα καπούλι. Καταλαβένετε ο γάιδαρος δεν είνε ο όνος αλλά ο Βάιος. Άνευ πολόν σκέψεον καταλαβένι κανίς ότι το κεφάλι δεν έχι μιαλό αλά κολοκυθόσπορο. Απαγορέβετε να ξαναγίνι εκ νέου τέτιο απαράκτο ή παρόμιο πράγμα.

3) Πίγα στο μαγαζί για καφέ και από έξο βρομούσε κατρουλιό. Απαγορέβετε να κατουράτε έξο στον τίχο του μαγαζιού.

4) Απαγορέβετε το βρισίδιν το φονασκίν και εντός του καφενίου το ανεμίζιν διότι είνε χιμόνας και εσθάνετέ τις τη αποφοράν από τι βρόμα. Όστις επιθιμεί να ανεμιστή να εξέρχετε έξο στον τίχο του μαγαζιού.

5) Ίδα πολλές γυνέκες να πιάνουν τι συγγούνα μετά του υποκαμίσου να το τραβούν προς τα έμπροσθεν να ανίγουν τα πόδια και να ουρούν ορθίος. Το τιούτον είνε απαράδεκτον και πρέπι άνε χρονοτριβής να τις βρακόσετε άπαξ δια παντός.

6) Όταν λίαν προίαν πάτε τα γελάδια στο γελαδάρη και γυρίζοντας πρέπι ανυπερθέτος να μαζέβετε τις βουνιές τον ζοον από το δρόμο, το ίδιο να κάνετε και το βράδι διότι δεν έχι που να πατίσι όστις βαδίζι εις τας οδούς του χωριού. Και εκτός τούτου σας χρειάζοντε οι βουνιές να ζεστένεστε στο μπουχαρί το χιμόνα με τα κρία.

7) Σε κάθε πανυγίρι αποκριές πάσχα και γάμους που βαδίζι καλοντυμένος ο κόσμος και πάι στιν εκλησιά και μετά χορέβι στο σιργιάνι και στους γάμους πρέπι άπαντα τα σκιλιά να είνε δμένα δια χονδρόν αλισύδεον και σχινίον προς αποφιγήν ατυχιμάτον εκ τον σκυλοδαγκομάτον.

8) Να μιν πίνετε πολί ινοπνεβματόδι ποτά τσίπουρα και ίνους και μετά ξερνοβολάτε και κάνετε χαζαμάρες.

9) Να τιρίσετε άνευ αντιρίσεος και χρονοτριβής την άνοθεν τάφτην διαταγίν μου άνθροπι σκύλι και γυνέκες διότι όπιος συληφθί παραβάτις θα τον σιλάβο θα τον κλίσο στο σχολίο και αλίμονό του θα τον ταράξο και θα τον μαβρίσο στο ξίλο!

Σημ.: Δεν έγινε καμιά παρέμβαση στο κείμενο της διαταγής.
Από τα «Ζωγλοπίτικα Χρονικά», φύλλο 53, Ιανουάριος 2005